English 中文

  TAK GROUP OF COMPANIES
\
 
   
       
               
         
               
               
               
 

景观设计

景观设计是结合自然环境与建筑
环境的重要关键,透过柔性和硬性
综合分部景观设计规划, 使我们
提升了人们的生活及工作环境,
赋予每个空间生命力与感染力。

 
项目作品
   
 
© TAK 2010 All Rights Reserved.