English 中文

  TAK GROUP OF COMPANIES
 
   
 
 
此短片是特别为迪拜赛马世
界杯而精心设计拍摄的,内容
如诗意般的描述着迈丹赛马
场的起始,建设过程,以及完工
后的光荣.而更值得一提的是
团队如何的以不屈不挠得精
神来完成这伟大的梦想.
 
 
 
 
 
 
梦想的力量(迪拜赛马世界杯, 迪拜, 2010年3月27日)
 
 
专业研讨会
 
News Room
   
 
© TAK 2010 版权所有.