English 中文

  TAK GROUP OF COMPANIES
 
   
人才招聘

TAK欢迎各方专业人才加入
我们的团队包括建筑设计师,
工程师, 城市规划设计师,景
观设计师, 室内设计师,平面
设计师或实习生, 有意者请
将履历表及详细资料寄至相
关办公室。

 

 
 

 

   
 
© TAK 2010 版权所有.